Jubilee Year of Mercy Indulgences

Chaka Choyera cha Jubilee chilli ndi maziko ake. Powerenga Baibulo timamva kuti mawu oti Jubilee amachokera ku mawu oti Yobel.  (Levitiko 25:10-14) Yobel inali nyanga ya mbuzi imene amailiza ngati lipenga lolengeza kubwera kwa chaka cha padera cha Ayuda. Patapita nthawi, chaka cha paderacho adachitcha Jubilee.